Ogólne Warunki Czarteru

& 1.
Płatności.

Płatność za czarter jachtu zawiera: tylko zapłatę za oddanie do wynajmu wskazanego w umowie jachtu w określonym czasie i miejscu, na określony czas. Opłata ta nie obejmuje opłat za benzynę, opłaty klimatycznej, podatku turystycznego, a także opłat portowych za postój jachtu poza portem macierzystym. Jacht powinien zostać przekazany Klientowi czysty, sprawny, gotowy do żeglugi z pełnymi zbiornikami wody i paliwa, i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony. Jacht zostanie przekazany Klientowi wyłącznie po otrzymaniu pełnej opłaty za czarter zgodnie z terminami płatności wymienionymi w umowie.

& 2.
Kaucja za jacht.

Kaucja za jacht jest płatna na miejscu w bazie. Może być zapłacona gotówką lub kartą kredytową. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli na jachcie po jego zwrocie nie zostaną odnotowane żadne zniszczenia lub straty. W przypadku uszkodzenia lub utraty wyposażenia, jakiejś części jachtu lub samego jachtu, koszt naprawy / zakupu danej części zostanie odliczony z wpłaconej kaucji. W przypadku, jeśli awaria spowoduje, że jacht nie będzie mógł dalej pływać, z kaucji zostaną również pobrane środki odpowiadające stratom Wynajmującego na skutek utraty zysku z kolejnych czarterów, które nie mogą się odbyć w całości lub części.

& 3.
Obowiązki Wynajmującego

Wynajmujący jest zobowiązany dostarczyć Klientowi jacht w pełni wyposażony, czysty, zdolny do żeglugi z pełnymi zbiornikami wody i paliwa, w ustalonym w umowie czasu i miejscu. Jeśli, z jakichkolwiek przyczyn, Wynajmujący nie spełni powyższego wymogu, Klient ma prawo żądać pełnego zwrotu pieniędzy za okres, kiedy jacht nie został oddany mu do użytku. W sytuacji, kiedy Wynajmujący nie jest w stanie przedstawić do dyspozycji jachtu w umówionym czasie i miejscu w ciągu 24 godzin od umówionego terminu w umowie, i nie jest w stanie zaproponować jachtu podobnego lub lepszego, Klient ma prawo anulować umowę i żądać pełnego zwrotu opłaty za czarter. Klient ma prawo żądać jedynie rekompensaty do wysokości opłaty za czarter, bez możliwości żądania dodatkowej rekompensaty za straty materialne czy niematerialne. W przypadku, jeśli na jachcie wystąpią szkody wynikające z naturalnego zużycia jachtu, Klient powinien natychmiast poinformować o tym Wynajmującego, a ten jest zobowiązany do usunięcia szkody w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego powiadomienia. Jeśli szkoda taka zostanie naprawiona w ciągu 24 godzin, Klient za ten okres nie może żądać żadnej rekompensaty.

& 4.
Odbiór jachtu/Check in

Klient odbiera jacht w określonym  miejscu i czasie wg umowy. Zwyczajowo jest to godzina 17.00. Podczas przejmowania jachtu Klient jest zobowiązany sprawdzić stan jachtu oraz jego wyposażenia zgodnie z przedstawioną listą wyposażenia/Check list. Jakiekolwiek zastrzeżenia, zauważone braki powinny zostać zgłoszone przed podpisaniem listy wyposażenia jachtu. Ewentualne szkody ukryte na jachcie lub wyposażeniu, które nie mogły być znane Wynajmującemu, a nie zostały zgłoszone przy przejmowaniu jachtu, a także wszystkie te powstałe po przejęciu jachtu nie mogą być podstawą do żądania obniżenia opłaty za czarteru. Wynajmujący rezerwuje prawo do nie przekazania jachtu Klientowi, który nie jest kompetentny do prowadzenia jachtu lub nie posiada na pokładzie osoby z takimi kompetencjami i ma prawo umieścić na jachcie skippera i pobrać za tą dodatkową usługę opłatę. W przypadku, kiedy Klient nie przejmie jachtu w ciągu 48 godzin od ustalonego terminu, Wynajmujący ma prawo anulować kontrakt bez zwrotu pieniędzy. Stan Jachtu oraz wyposażenia zostaną przy zwrocie jachtu powtórnie sprawdzone na podstawie podpisanej przez obie strony listy wyposażenia.

& 5.
Zdanie jachtu/Check out

Klient jest zobowiązany zwrócić jacht w umówionym czasie i miejscu, tak, aby do tego czasu odbyło się zdanie jachtu/Check out, na które należy przeznaczyć około 1 godziny. Zwyczajowo jest to godzina 9 rano jeżeli umowa nie stanowi inaczej. Dlatego zaleca się powrót do portu macierzystego wieczorem dnia poprzedzającego zdanie jachtu i zatankowanie paliwa do jachtu.
W przypadku, jeśli Klient spóźni się ze zwrotem jachtu, zostanie obciążony następującymi opłatami:
- za spóźnienie do 3 godzin – 1 dniową opłatą za czarter
- za spóźnienie większą niż 3 godziny – za każdy następny dzień spóźnienia - potrójną opłat za 1 dzień czarteru jachtu + wszystkie koszty, jakie powstaną po stronie Wynajmującego na skutek tego opóźnienia.

& 6.
Obowiązki klienta/najemcy

Po odbiorze jachtu, Klient jest w pełni odpowiedzialny za jacht i powinien ponosić wszelkie koszty związane z jego użytkowaniem, takie jak min.  koszty postoju w portach, koszty paliwa, oleju, wody, sprzątania oraz wszystkich innych opłat, a także odpowiedzialny jest za szkody i straty powstałe na jachcie w okresie jego czarteru, które nie są konsekwencja naturalnego zużycia jachtu. Klient jest zobowiązany żeglować wyłącznie po wodach terytorialnych kraju, w którym odebrał jacht od Wynajmującego, chyba, że zostanie postanowione inaczej za zgodą Wynajmującego. Klient będzie przestrzegał wszelkich przepisów żeglugowych oraz ogólnego prawa, będzie dbał o jacht oraz jego wyposażenie, żeglował ostrożnie oraz zgodnie z dobrą praktyką morską, a także w dobrych warunkach pogodowych oraz dobrej widzialności. Klient, lub jego skipper deklarują, że posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia jachtu po otwartych wodach morskich oraz posiadają uprawnienia radiooperatora, które to dokumenty powinny być przedstawione do wglądu Wynajmującyowi przy zaokrętowaniu. Klient zobowiązuje się nie podnajmować jachtu osobom trzecim, nie brać udziału w regatach, a także nie użytkować jachtu w celach komercyjnych, a także nie powinien żeglować w nocy oraz przy niebezpiecznych warunkach pogodowych. Klient nie może zaokrętować na jachcie więcej osób, niż to jest zapisane w umowie. Klient będzie odpowiedzialny za nieprzestrzeganie wymienionych w tym punkcie zasad. W sytuacji wypadku lub szkody na jachcie lub jego wyposażeniu, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego o powstałej szkodzie. Klient powinien poinformować Wynajmującego oraz władze lokalne w przypadku kradzieży części lub całości jachtu lub jego wyposażenia, w przypadku, jeśli dalsza żegluga nie jest możliwa lub została zakazana.
Posiadanie na jachcie zwierząt (psów, kotów etc.) jest niedozwolone, chyba, że Klient otrzyma wcześniej pisemną zgodę Wynajmującego. Klient zobowiązany jest prowadzić dziennik jachtu, sprawdzać codziennie poziom oleju w silniku oraz dbać o stan żagli.

& 7.
Zasady odpowiedzialności klienta/najemcy

Za wszystkie czyny, które powstały na skutek działań Klienta na rzecz osób trzecich, odpowiedzialny będzie Klient, a także za wszelkie konsekwencje tych czynów, którymi zostanie obciążony Wynajmujący, jako zarządzający jachtami. Klient jest całkowicie odpowiedzialny za szkody powstałe w przypadku konfiskaty jachtu na skutek nieodpowiedniego lub nielegalnego działania w okresie czarteru. Klient jest zobowiązany do zapłacenia samemu za szkody, które wyrządził, a którymi został obciążony Wynajmujący – obowiązuje tu odpowiedzialność i materialna i prawna. W sytuacji wypadku lub poważnej szkody jachtu Klient jest zobowiązany stworzyć raport z wypadku i potwierdzić go u odpowiednich władz lokalnych (Policja portowa, władze portu, lekarze), a także Wynajmującego, również w przypadku zniknięcia jachtu, niemożności żeglowania nim, a także w przypadku konfiskaty lub zakazu pływania jachtem.

& 8.
Ubezpieczenie jachtu

Ubezpieczenie jachtu i jego ogólne warunki są narzucone przez Ubezpieczyciela. Jacht jest ubezpieczony od odpowiedzialności za szkody na rzecz osób trzecich. Wszelkie szkody objęte ubezpieczeniem należy natychmiast zgłaszać do Wynajmującego lub ubezpieczyciela, w przeciwnym wypadku będzie nimi obciążony Klient. Jacht jest ubezpieczony do wysokości swojej wartości z franszyzą do wysokości kaucji od szkód powstałych w sposób naturalny, ale nie od szkód powstałych celowo. Za szkody wyrządzone celowo Klient odpowiada w pełni. Szkody powstałe na żaglach oraz na silniku na skutek braku oleju nie są pokryte przez ubezpieczenie i odpowiada za nie Klient.

& 9
Anulowanie umowy

Jeśli Klient/Najmujący, z jakiegokolwiek powodu nie może przejąć jachtu i nie może znaleźć osoby, na którą może scedować swoją umowę (po uprzedniej zgodzie Wynajmującego), Wynajmujący zatrzyma:
- 50% ceny przy rezygnacji do 1 miesiąca przed zaokrętowaniem
-100% ceny przy rezygnacji na mniej niż 1 miesiąc przed zaokrętowaniem
W sytuacji, gdy rezygnacja z czarteru powstała na skutek wydarzeń niezależnych (śmierć bliskiej osoby, ciężkie obrażenia, hospitalizacja, wojna lub inne) wpłacona opłata nie będzie zwrócona, ale Klient  po uzgodnieniu z wynajmującym będzie mógł wynająć ten jacht w innym terminie lub kolejnym sezonie po uzgodnieniu terminu z Wynajmującym.

& 10
Skargi i spory

Wszystkie skargi są przyjmowane wyłącznie w dniu zdania jachtu w formie pisemnej i potwierdzonej przez obie strony Wynajmującego i Klienta.
Jeżeli kwestie sporne nie mogą być rozwiązane w sposób polubowny, będą rozstrzygnięte na drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 

Udostępnij ten artykuł: facebook twitter linkedin
{ meaRenderPageContainer('footer' )|raw }}